Art Therapy

Art Therapy ศิลปะด้านหนึ่งคือการแสดงออกทางความคิดและจินตนาการ อีกด้านเปรียบเสมือนศาสตร์บำบัดซึ่งอาศัยกิจกรรมทางศิลปะมาค้นหาสภาวะอารมณ์ของตนเอง ในการการแพทย์ Art Therapy คือศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดกระบวนการทางจิตใจ พัฒนาทางด้านอารมณ์ สมาธิ และความคิดสร้างสรรค์

Share