LUXE TRAVEL AND AGENCY

ครัวคุณต๋อย Tokyo – Gunma : 5D3N

 

  สัมผัสความงามของสวนดอกไม้อาชิคะงะ สวนดอกไม้ชื่อดังจากเมืองโทชิงิ

  พิเศษสุด..สุด!!!!!! กับการทำ Workshop ตุ๊กตาดารุมะ

  เข้าชม วิธีการลดอุณภูมิน้ำ เนทสึโนะยะ ณ เมืองคุซึทสึ

  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์มากมาย ณ คารุอิซาวะ เอาท์เล็ท และ ย่านชินจูกุ

  ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุซะ

  พลาดไม่ได้กับการลิ้มลองเนื้อย่างเกรดพรีเมี่ยมร้าน Rokkasen

 

โปรแกรมการเดินทาง 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

 

28 มี.ค. 62     ประเทศไทย (สนามบินสุวรรณภูมิ)

20.00 น.    คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ C  สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท ลุกซ์ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.45 น.     นำท่านบินลัดฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น (ฮาเนดะ) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

29 มี.ค. 62     ประเทศญี่ปุ่น (สนามบินฮาเนดะ) – วัดโชรินชัง ดารุมะจิ – โรงงานผลิตตุ๊กตาทาคาซากิ ดารุมะ – ช้อปปิ้งคารุอิซาวะ เอาท์เล็ท

06.55 น.    เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) ประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นนั้นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคาซากิ ศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดกุนมะ อยู่ทางตอนเหนือของโตเกียว เมืองที่รวม      ความเป็นเมืองและชนบทไว้อย่างลงตัว ด้วยธรรมชาติอันงดงาม เงียบสงบ และการคมนาคมที่สะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นเมืองต้นกำเนิดตุ๊กตาดารุมะ ตุ๊กตาแห่งความสำเร็จและสมหวัง

นำท่านขอพร ณ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ
ต้นกำเนิดของตุ๊กตาดารุมะ ในวันที่ 6 และ7 เดือนมกราคมของทุกๆปี
จะมีผู้คนกว่าสองแสนคนเข้าร่วมนมัสการขอพร
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร)
 
คนญี่ปุ่นนิยมซื้อตุ๊กตาดารุมะเพื่อขอพรในปี
นั้นโดยจะใช้หมึกเขียนตาข้างหนึ่งให้กับตุ๊กตาดารุมะ
และ ใช้ความพยายามทำให้สิ่งที่ขอให้สมหวัง
จึงจะเขียนตาอีกข้างหนึ่งให้ตุ๊กตาดารุมะในอีกปีถัดไป

“ดารุมะ”
ตุ๊กตาแห่ง
ความสำเร็จ
และสมหวัง

 
นำท่านชมกระบวนการผลิตตุ๊กตาดารุมะจาก โรงงานผลิตตุ๊กตาดารุมะ ชั้นยอดของเมือง มีปรมาจารย์ทางด้านการทำตุ๊กตาดารุมะ คือ ท่านอาจารย์  Jun-ichi Nakata ผู้ที่ยังคงผลิตผลงานอันสวยงามอยู่เสมอ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที ระยะทาง 800 เมตร)

Special Activity


แต่งแต้มหน้าตาตุ๊กตาดารุมะด้วยสี
และวาดลวดลายด้วยตัวเอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช้อปปิ้งย่านดัง คารุอิซาวะ เอาท์เลท ห้างสรรพสินค้าที่พัฒนาขึ้นในบริเวณกว้างใหญ่ทางด้านใต้ของสถานีคารุอิซาวะ ที่นี่มีร้านค้าให้คุณเลือกช้อปปิ้งประมาณ 240 ร้าน รวมทั้งร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ ซึ่งแต่ละร้านนั้นจะเป็นร้านค้าแบบกลางแจ้งและคุณยังจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของเมืองคารุอิซาวะ (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชั่วโมง ระยะทาง 59 กิโลเมตร)

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Minami Hotel Juraku (★★★★) หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้ผ่อนคลายในรูปแบบชาวญี่ปุ่นแท้ "แช่น้ำแร่ Onsen"
ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ ช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และทำให้ผิวพรรณดี

30 มี.ค. 62     เมืองคุซัทสึ – ชมวิธีลดอุณหภูมิน้ำ เนทสึโนะยุ – สวนดอกไม้อาชิคะงะ – โตเกียว

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุซัทสึ เมืองเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี มีชื่อเสียงด้านออนเซ็นอันดับต้นของประเทศญี่ปุ่น “คุซัทสึ ออนเซ็น” สุดยอดบ่อน้ำร้อนมีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ด้วยปริมาณน้ำออนเซ็นพุขึ้นมามากที่สุดในญี่ปุ่น และคุณภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ได้รับการจัดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น 13 ปีติดต่อกัน ในการเลือก “100 ออนเซ็นของญี่ปุ่น” จากผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยว)

ชมน้ำพุร้อน ยูบาทาเคะ สัญลักษณ์เมืองคุซัทสึ ได้รับการจัดอันดับ เป็นแหล่งผลิตน้ำพุร้อนที่มีปริมาณมากที่สุดในญี่ปุ่น น้ำพุร้อนเดือด อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ไหลไปตามท่อไม้เพื่อลดอุณหภูมิก่อนถูกแจกจ่ายไปสู่ที่พักเรียวกัง และห้องอาบน้ำสาธารณะต่างๆ พร้อมชมวิธีลดอุณหภูมิน้ำ เนทสึโนะยุ โรงอาบน้ำแบบดั้งเดิม สาธิตวิธี ลดอุณหภูมิน้ำโดยไม่ต้องผสมน้ำ เรียกว่า “ยุโมมิ” โดยจะใช้แผ่น ไม้ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 180 ซม. มาคนน้ำออนเซ็น ตาม จังหวะของเพลง “เนทสึโนะยุ” พร้อมกับการระบำเพลงพื้นเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเยี่ยมชม ดอกทิวลิปและดอกกิยานางิ ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ เป็นสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดโทชิงิ สามารถมาชมดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี ภายในสวนประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด ทำให้สวนแห่งนี้เหมือนมีมนต์ขลังราวกับอยู่ในเทพนิยาย (ใช้เวลาประมาณ 2.45 ชั่วโมง ระยะทาง 126 กิโลเมตร)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Minami Hotel Juraku (★★★★) หรือเทียบเท่า

โรงแรมคุณภาพใจกลางย่านช้อปปิ้งชื่อดัง SHINJUKU

31 มี.ค. 62     ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่าน ล่องเรือชมซากุระบาน ณ สวนสุมิดะ (การชมเทศกาลดอกซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ย่านอะซากุสะแห่งเมืองโตเกียว ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร เป็นสถานที่ยอดนิยมในช่วงเดือนเมษายนที่มีต้นซากุระออกดอกบานสะพรั่ง ทอดยาวริมฝั่ง แม่น้ำสุมิดะ แม่น้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำอารากาวะ ไหลผ่านกรุงโตเกียว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Minami Hotel Juraku (★★★★) หรือเทียบเท่า

โรงแรมคุณภาพใจกลางย่านช้อปปิ้งชื่อดัง SHINJUKU

1 เม.ย. 62     วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ

นำท่านเดินทางสู่ ชิซุย พรีเมียม เอาท์เล็ท อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ ภายในมีแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 190 ร้านค้า เช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้ากันอย่างจุใจ (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน (มอบ Allowance ท่านละ 1,500 เยน)

ปิดท้ายอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ จำหน่ายอาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน (ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที)

--------- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน --------

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที)

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ

DESCRIPTION
โปรแกรมทัวร์ Japan-Tokyo-Gunma เดินทางวันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562

 • ราคาทัวร์ข้างต้นรวม :
 • • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ // นาริตะ-กรุงเทพฯ 
 • • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน 
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • • ค่ามัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • • ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) และค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท
 • • ค่าน้ำหนักสัมภาระ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • • ของที่ระลึก ปลํก Universal by Luxe Travel ท่านละ 1 อัน 
 • • น้ำดื่ม 2 ขวด ต่อวัน
 • • ราคาทัวร์ไม่รวม :
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 • • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก  
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 • • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สำหรับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและ/หรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งจาก   ไทยและต่างประเทศ
 • • เงื่อนไขการจอง
 • • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน เมื่อทำการจอง**
 • • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทาง 30 วัน  (28 ก.พ. 2562)
 • • ยกเลิก

 • • หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถแก้ไขได้  

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ                         

 1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ  อุบัติเหตุและอื่นๆ  ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง ผู้จัด หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ                         
 2. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้น จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน อาจจะมีการเรียก เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน                 
 3. หากมีการถอนตัว หรือไม่ได้ใช้บริการตามที่ใบจองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้เดินทาง สละสิทธิ์  และไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการ ผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข            
 4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า        
 5. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 6. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฏหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ     
 7. ในกรณีที่ท่านซื้อของกับร้านค้าในต่างประเทศ เป็นดุลยพินิจของลูกค้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ ไม่รับผิดชอบ  ความเสียหายของสินค้า การคืนภาษีของสินค้าและอื่นๆ เนื่องจากการซื้อขายสินค้านั้น เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทมิได้  มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายนั้น 
 8. รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาตให้ เข้าประเทศ)  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์    เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้า เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  ดังนี้ 
  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น                         
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด   บัตรเครดิต เป็นต้น)     
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม อื่นๆ)          
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น                         

กรณีที่เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ ทางบริษัททัวร์จะจัดเตรียมเอกสารให้ในข้อที่ 10.1, 10.3 และ 10.4 

 1. ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นห้องพักแบบห้องคู่ (Twin/Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของ แต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่าน จองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 2. โดยทั่วไปโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุดคือ 3 ท่านเท่านั้น โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน  (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักแบบคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็น พักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ  (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว จากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียง เพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
 3. ท่านสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น น้ำหนักสัมภาระต้องไม่เกิน 7 กก. (15 ปอนด์) ขนาดความยาว x กว้าง x  หนา ไม่เกิน 56 ซม.(22 นิ้ว) x 45 ซม. (18 นิ้ว) x 25 ซม. (10 นิ้ว) ซึ่งขนาดนี้รวมล้อ มือจับและกระเป๋าด้านข้าง 
 4. ในกรณีที่ลูกค้าจองทัวร์ และชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งแล้วข้างต้น
 • • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฏหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

“ความไว้วางใจจากลูกค้าคนสำคัญของเรา”

“การได้ท่องเที่ยวประเทศในฝัน ก็ถือว่าเป็นความสุขครับ แต่บรรยากาศระหว่างเดินทาง ความสนุก ความทรงจำดีๆ ที่เกิดขึ้น

เป็นหน้าที่ของพวกผม และผมเชื่อว่านี่คือความสุขที่แท้จริง”

top